Tarihçe
 

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş

Tüm ülke düzeyinde salamura siyah zeytinin ve zeytinyağının depolanması ve ticaretinde gerek fiziksel altyapısı, gerekse teknik ve bilgi donanımı yönünden hâkim konumda olan Marmarabirlik ve Birliğe bağlı Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası kooperatiflerinden müteşekkil bir Anonim Şirket kurulmuştur. MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş ünvanı ile kurulan şirket 30.05.2011 tarihinde tescil edilerek tüzel kişilik kazanmıştır.

 

Marmarabirlik tarafından yürütülen ve Tarımsal Ürün Piyasası açısından bir dönüm noktası olan bu projenin hayata geçmesi ile bölge içi ve bölge dışındaki binlerce zeytin ve zeytinyağı üreticisine kendi ürünü depolama ve pazarlama hizmeti verilecektir.

Lisanslı Depoculuk Projesi kapsamında Marmarabirlik tarafından;
 
- 13.500 Ton Zeytin,
-    4.000 Ton  Zeytinyağı

Depolama kapasiteli depo inşaatı yapılmış ve bahse konu depolara toplam 1.669 adet CTP depolama tankı ile 159 adet Çelik zeytinyağı tankı alınmış ve bunların montajı gerçekleştirilmiştir.

23.000.000 TL sermaye ile kurulan şirket Bölgemizin zeytin ve zeytinyağı alanında yapılan bu büyük yatırımlarının işletilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda Sistemin faaliyete geçmesiyle birlikte Marmarabirlik Ülkemizde ve Dünyada bir ilki gerçekleştirecektir.

Kurulan Şirketimiz;
 
Başköy ve Erdek Lisanslı Depo yatırımlarıyla; mevcut depoların ürünün sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesine uygun hale getirilmesi ve bu alandaki depolama kapasitesinin artırılması, bu yolla, depolamadan kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması, lisanslı depoculuk faaliyetlerinin karlı hale gelmesi için optimal işletme büyüklüğünün oluşturulmasını,    

Laboratuar alanında yapılacak yatırımlarıyla; şu anda ağırlıklı olarak görsel ve fiziksel muayeneye dayalı numune analiz sistemini, kalite sertifikasyonlarına dayalı bir sisteme dönüştürmede önemli bir adım olması, Sertifikasyonla mümkün olduğunca insan unsurunun etkilerini azaltarak ve güvenilir, objektif analize dayalı bir sistemin tesis edilmesi, Alıcıların ürünün kalitesine artan ölçüde önem vermesiyle, kalite sertifikalarına olan talebin de arttırılmasını,

Bilgi işlem sistemine yapılacak yatırımlarıyla; tür ve kalitelerine göre depolanan ürünlerin, çıkarılan ve iptal edilen ürün senetlerinin elektronik ortamda izlenmesi, ürün borsalarıyla, sigorta firmalarıyla ve kredi sağlayan bankalarla bilgi akışının sağlanmasını,

Sistemi işletecek personele yönelik eğitim yatırımlarıyla; lisanslı depoculuk ve sertifikasyon alanında personel kapasitesinin iyileştirilmesi, yönetiminde kalitenin ve verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir.

Lisanslı depoculuk sisteminin getireceği faydalar, başta Birliğimiz, üreticiler, sanayiciler/tacirler, ürün borsaları ile ülkemiz açısından olmak üzere çok sayıdadır.

Ana başlıklar itibariyle değerlendirilecek olursa durum aşağıdaki şeklinde özetlenebilir.    
 
Marmarabirlik açısından:

* Birliğimiz, önerilen yatırım programı ile gelirini artırmayı ve faaliyetlerinde yeni finansman modelleri geliştirmeyi beklemektedir.
* Birliğimizin depolama gelirlerinde bir artış olacaktır.
* Lisanslı depoculuk sistemi yaygınlaştıkça ve üreticiler arasında genel kabul gördükçe, Birliğin stok maliyetleri azalacaktır.
* Laboratuar ve sınıflandırma hizmetlerinden doğrudan gelir sağlanabileceği gibi, bu hizmetler Birliğin ticari faaliyetlerini de kolaylaştıracaktır.
* Alımlarda, pazar beklentilerine göre farklılaştırma yapmak mümkün olacaktır.
* Ürün senedine dayalı ticaret sistemi, Birliğin pazar alanlarını genişletecektir.
* Ürün senedi teminatı karşılığında, finans kuruluşlarından düşük faizli kredi temini mümkün olabilecektir.
* Birlik adına alınan ürünler sağlıklı koşullarda muhafaza edilecek ve lisanslı depoculuk sisteminin getirdiği teminatlar çerçevesinde ürünün korunması mümkün olacaktır. Birliğin risk maliyetleri azalacaktır.
* Arzın ürünün kullanım ihtiyacına göre zamana yayılması, dolayısıyla fiyatlarda belirli bir istikrarın sağlanması mümkün olacağından, fiyatlardaki dalgalanmanın Birlikte yaratacağı mali riskler azalacaktır.

Üreticiler Açısından:

* Mahsullerini depolayabilecekleri güvenli, sigortalı ve sağlıklı depo imkânı,
* Fiyatların düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini satmak yerine lisanslı depolara koyarak, ürün senetlerini teminat göstererek uygun koşullarda kredi temin imkânı,
* Ürettiği ürünlerin objektif laboratuar koşullarında standardını belirleme ve kalite unsurlarına göre fiyat talep etme ve pazarlama olanağı, kaliteli üretime teşvik,
* Nakliye maliyetinin en aza indirilmesi,
* Ürününü çevresindeki bir iki tüccara satma yerine ürün senedinin ürün borsalarında satışa sunulması nedeniyle çok sayıda alıcının rekabetinden yararlanma ve daha yüksek kazanç elde etme olanağı.
* Ürününü uygun depolama ve kredi imkânlarından yararlanarak fiyatların en yüksek olduğunu düşündüğü dönemde pazarlama imkânı sağlanacaktır.   
 
Ülkemiz Açısından:

* Ülkemizde uygulanmakta olan Tarımda Yeniden Yapılandırma Projesi (ARIP) paralelinde gerçekleştirilen Ürün Borsalarını Geliştirme Projesi ve Lisanslı Depoculuk sistemiyle ürün pazarlamasında özel sektörün aktif rol alması, devletin alım yapmaktan kaçınması sağlanacaktır.
* TMO, birlikler, TEKEL gibi kuruluşların devlet adına alım yapmaktan uzaklaşması karşısında piyasada doğan ürün pazarlaması sorununun aşılmasına katkı sağlanacaktır.
* Bazı ürünlerde Devlet üzerindeki alım ve stoklama maliyeti azalacaktır.
* Ülkemizdeki tarımsal üretim miktarı ve kalitesi hakkında daha kesin istatistikî veriler derlenecek ve tarımsal politikalara yön verilebilecektir.
* Sistemin getirdiği avantajlar nedeniyle tarımsal ürün ticareti kayıt altına girecek, vergi kaçağı problemleri azalacaktır.
* Kalite unsurları ve standardı objektif olarak belirlenen ürünlerin daha çok para etmesiyle Ülkemizde genel olarak daha kaliteli ürün üretimine bir yönelme olacaktır.
* Yeni doğacak lisanslı depoculuk ve laboratuar sistemi ile banka ve sigorta sektöründe yeni iş alanları ve istihdama katkı sağlanacaktır.
 
Diğer Faydalar:

* Ürün Senedi aracılığıyla, yatırımcılar için hisse senedi, döviz, altın, faiz gibi yatırım araçlarına alternatif bir yatırım aracı sağlanmaktadır.
* Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli piyasalara geçişte altyapı oluşturulmaktadır.
* Elektronik ticarete büyük bir potansiyel yaratılmaktadır.
* Ürün analizi, depolanması, sigortalanması ve kredi kullanılması nedeniyle bu sektörlere yeni gelirler ve iş alanları kazandırılmaktadır.
* Lisanslı depoların ve ürün ihtisas borsalarının yurt içinde ve dışında açacakları şubeler vasıtasıyla ürün pazarlanmasında ve dağıtımında büyük kolaylıklar ve altyapı gerçekleşmektedir.